fbpx
 • Gazelle 7 år i træk
 • Elitehåndværker 4.5/5
Privat

Handelsbetingelser (gammel)

1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

NANOSTONE ApS

CVR-nr. 32199186

Baldersbuen 15C, st. th

Baldersbrønde

2640 Hedehusene

Danmark

(”Nanostone”)

2. INTRODUKTION

2.1           Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for og udgør en integreret del af enhver aftale vedrørende Nanostones levering af ydelser og services til modtageren heraf (”Kunden”).

2.2           Handelsbetingelserne gælder for i samme omfang for både forbrugere og erhvervsdrivende, medmindre andet eksplicit fremgår i Handelsbetingelserne.

2.3           Nanostone kan til enhver tid ændre Handelsbetingelserne uden varsel. Hvis Nanostone ændrer sine Handelsbetingelser, er det Handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, som finder anvendelse.

3. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALEN

3.1           Ethvert tilbud fremsat af Nanostone er gældende i 7 dage, medmindre andet eksplicit fremgår af tilbuddet eller af andre oplysninger.

3.2           Når Kunden har accepteret Nanostones tilbud, enten digitalt via Nanostones hjemmeside eller telefonisk, har Nanostone og Kunden indgået en bindende aftale, der består af Nanostones tilbud, disse Handelsbetingelser og Nanostones produktbeskrivelse for de(n) ydelse(r) (”Produktbeskrivelse”), som fremgår i tilbuddet (samlet ”Aftalen”).

3.3           Efter Aftalens indgåelse kan Kunden ikke opsige eller annullere Aftalen, medmindre andet fremgår eksplicit af disse Handelsbetingelser.

3.4           I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftaledokumenterne skal følgende rangorden gælde:

(i)        Tilbuddet

(ii)       Produktbeskrivelsen

(iii)       Handelsbetingelserne

4. YDELSER

4.1           Nanostone sælger og leverer de tjenesteydelser og varer (”Ydelserne”), der fremgår på www.nanostone.dk (”Hjemmesiden”).

4.2           Ydelsernes beskrivelser, egenskaber, art, type, kvalitet, mængde mv. fremgår i Produktbeskrivelsen.

4.3           Nanostone kan anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

5. LEVERINGSTIDSPUNKT

5.1           Inden for 3 uger efter aftaletidspunktet oplyser Nanostone et forventet leveringstidspunkt, der er et estimat og vejledende, idet leveringsdatoen bl.a. kan afhænge af vejrforhold.

5.2           Nanostone garanterer ikke, at de aftalte Ydelser kan leveres på det forventede leveringstidspunkt.

5.3           Nanostone har ret til at udskyde det forventede leveringstidspunkt, uden at misligholde Aftalen, i følgende tilfælde:

(i)        Når Nanostone ikke kan levere de aftale Ydelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for Nanostones kontrol, herunder men ikke begrænset til nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrforhold, som forhindrer eller besværliggør arbejdet.

6. KUNDENS FORPLIGTELSER

6.1           Kunden skal for egen regning og risiko opfylde følgende:

(i)        Forberede og klargøre området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, i overensstemmelse med Produktbeskrivelsen.

(ii)       Hvis nødvendigt være til stede på området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, på leveringstidspunktet.

6.2           Opfylder Kunden ikke pkt. 6.1, skal Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.3           Hvis Nanostone ikke er i stand til at levere de aftalte Ydelser til Kunden som følge af Kundens forhold, kan Nanostone uden at misligholde Aftalen midlertidigt stoppe leveringen af de aftalte Ydelser, og Kunden skal efterfølgende kontakte Nanostone med henblik på at fastsætte et nyt leveringstidspunkt eller Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.4           Inden leveringstidspunktet skal Kunden skal informere Nanostone om ethvert forhold, der kan vanskeliggøre eller forhindre leveringen af de aftalte Ydelser.

7. PRIS OG BETALING

7.1           For levering af de aftalte Ydelser skal Kunden betale til Nanostone den pris, der fremgår i tilbuddet (”Købesummen”).

7.2           Købesummen er i danske kroner og inklusive moms og afgifter, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.3           I tillæg til Købesummen skal betales et miljøtillæg på DKK 99 inklusive moms, der dækker følgende: (i) svingende brændstof og energipriser, og (ii) nye miljøkrav fra Miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter.

7.4           Købesummen dækker alene levering af de aftalte Ydelserne, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.5           Købesummen og miljøtillægget faktureres, efter de aftalte Ydelser er leveret, og skal betales i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen.

7.6           Nanostone tilbyder rabat på services relateret til tag og tagrender ved valg af årlige serviceaftaler i stedet for aftaler om engangslevering. Rabatten fremgår i tilbuddet. Hvis Kunden opsiger den årlige serviceaftale inden for 1 år efter serviceaftalens indgåelse, bortfalder rabatten, med den konsekvens at Kunden skal betale den fulde pris for den pågældende service svarende til prisen for engangslevering af den pågældende service.

8. ÅRLIG PRISREGULERING I ABONNEMENTSAFTALER

8.1           Nanostone kan én gang årligt regulere prisen for abonnementsaftaler, dog højst med den procentvise stigning i nettoprisindekset.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1           Ydelserne udgør en indsatsforpligtelse, hvorfor Virksomheden ikke indestår for og ikke garanterer for de med Ydelserne ønskede resultater opnås.

9.2           Nanostone fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, formuetab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, mistet omsætning og rentetab.

9.3           Nanostones ansvar kan i ingen tilfælde overstige Købesummen.

10. SKADESLØSHOLDELSE

10.1           Kunden skal skadesløsholde Nanostone for ethvert tab og skade, som påføres Nanostone som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen og/eller som følge af Kundens forhold.

11. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

11.1           Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende lovregler.

11.2           Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

(i)        Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som forbrugeren på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, eksempelvis bekæmpelse af fugt i kælder, som kan medføre uopsættelige skader.

(ii)       Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

11.3           Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 11.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

11.4           Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

11.5           Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 11.3 give Nanostone meddelelse herom, der skal sendes til info@nanostone.dk eller pr. brev til Nanostones adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

11.6           Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give Nanostone meddelelse i henhold til pkt. 11.4.

11.7           Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til Nanostone, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

11.8           Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil Nanostone har modtaget varerne.

11.9           Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

11.10         Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

11.11         Nanostone foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

12. ØVRIGE OPSIGELSESMULIGHEDER

12.1           I tillæg til forbrugeres fortrydelsesret efter pkt. 11, har Kunden følgende muligheder for at opsige Aftalen:

(i)        Inden for 13 dage efter Aftalens indgåelse: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 650 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer, herunder sand.

(ii)       Senere end 13 dage efter Aftalens indgåelse og mere end 3 dage før leveringstidspunktet: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 1.200 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer, herunder sand.

13. REKLAMATIONSRET OG MANGLER VED DE LEVEREDE PRODUKTER

13.1           Lovens regler om mangler finder anvendelse på Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse Handelsbetingelser, skal disse Handelsbetingelser have forrang.

13.2           Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

13.3           Ved reklamationer skal manglen beskrives og i nødvendigt omfang dokumenteres. Nanostone kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

13.4           I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har Nanostone en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

14. FORCE MAJEURE

14.1           En part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne undgå eller overvinde, herunder men ikke begrænset til pandemier og andre sundheds- og samfundskriser, strejker og lockout, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, naturbegivenheder, vejrforhold, krig, terror, eller hacker-angreb.

15. PERSONOPLYSNINGER

15.1           Nanostone indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af de aftalte Ydelser, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

15.2           Kunden accepterer, at Nanostone i forbindelse med leveringen af de aftalte Ydelser vil behandle personoplysninger om Kunden.

15.3           Kunden kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte accept. Hvis Kunden tilbagekalder sin accept, og Nanostone som følge heraf ikke kan levere de aftalte Ydelser, kan Nanostone opsige Aftalen samt forlange fuld betaling af Købesummen.

16. MARKEDSFØRING

16.1           Nanostone kan, i det omfang gældende lovgivning tillader det, sende tilbud til Kunden via post, telefon, SMS eller e-mail. Det kan forekomme, at telefonopkald optages til brug for forbedring af servicekvaliteten, hvilket alene vil ske, hvis det er i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

16.2           Nanostone er berettiget til at anvende erhvervskunders navn og logo som reference i sin markedsføring og markedsføringsmateriale, når dette sker uden forpligtelser for erhvervskunden.

17. OVERDRAGELSE AF AFTALEN

17.1           Nanostone kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder under Aftalen til en tredjepart, forudsat at overdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, fusion, spaltning, omstrukturering eller lignende af Nanostone.

18. ØVRIGT

18.1           Hvis en eller flere bestemmelser i Aftalen måtte blive anset for ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver parterne bundet af alle øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

18.2           Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen kræver skriftlighed og enighed blandt parterne, jf. dog pkt. 2.3.

19. KLAGEADGANG FOR FORBRUGERNE

19.1           Forbrugere, der ønsker at klage over et køb, skal kontakte Nanostones kundeservice på info@nanostone.dk eller ringe til +45 42 36 66 66.

19.2           Forbrugere, der er uenig i Nanostones behandling af en klage, kan sende en klage til:

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

19.3           Hvis en forbruger har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen sendes til EU-Kommissionens online klageportal via følgende link: http://ec.europa.eu/odr

20. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1           Enhver tvist vedrørende Aftalen skal afgøres af Københavns Byret i første instans i henhold til dansk ret.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Produktbeskrivelser

Herunder finder du specifikke produktbeskrivelser, hvori de praktiske forhold om hver produktkategori oplyses.

Produktbeskrivelse for fliserens

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30 %) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Det skal du sørge for

  1. Der er adgang til arealet
  2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning
  3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
  4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
  5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
  6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Garanti / Servicebehandling af fliser

Nanostone tilbyder op til 15 år holdbarhed mod flisepest og lav på fliser og facader. For at garantien kan opretholdes skal der foretages en årlig vedligeholdelse aftale, også kaldet garanti aftale. Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.

Skulle du mod forventning opleve angreb af lav / flisepest efter din vedligeholdelsesbehandling er blevet foretaget det pågældende år, vil Nanostone give en ekstra omgang servicebehandling eller rense det pågældende område, så flisepesten går væk igen. Dette er noget vores serviceteknikker vil vurdere på stedet.

Du kan læse mere om vores garanti-aftale her.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

 1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
 2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 10 meter.
 3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
 4. Udskridning af fliser: Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere efter rensning og dermed kan man se, hvis fliserne har rykket sig. Nanostone ApS kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.
 5. Stoppet dræn eller kloak: Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet lettere end andre, så skal i meddele dette inden vi starter opgaven.
 6. Flisernes tilstand efter rensning: Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid, ligesom træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning bør ikke ødelægge eller slå større revner af en ellers sund flise. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.
 7. Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk. Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere efter imprægnering. Under carporte og overdækninger kan fliserne forekomme mere mørke, da de ikke er bleget af solen. Der kan under carporte forekomme mørke kørespor, dette skyldes asfalt og gummi fra dæk på bilen.
 1. Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn.
  Der kan forekomme kalkudfældninger på overdækkede arealer der ikke har fået vand før (dette kan forholdsvis nemt fjernes blot ved fejning af sand, se vedhæftet pdf HER!)

Ovenstående tilfælde er vi bekendt med og den bedste løsning er, at få fyldt fugerne med sand eller grus, dette giver et mere ensartet resultat og fjerner kalkudfældninger.

 1. Sort stakit og sort malet facade Efter rensning skyller vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.
 2. Facade: Efter rens af fliser vasker vi facaden ren med et lavt tryk. Hvis facaden har frostsprængninger eller luft inden under malingen så vil dette kunne risikere at ryge af. Du vil typisk inden kunne se at pudset har streger hvor det har frostspringninger og malingen vil typisk være boblet lidt lidt op eller hænge i nogle flager.
  Dette er Nanostone ApS ikke ansvarlig for at reparere.
 3. Valg af sand i fugerne: Efter imprægnering af fliserne anbefaler Nanostone at fylde fugerne op med sand, gerne danfugesand, som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst. Hvis du selv gør det, så anbefaler vi danfugesand fra dansand. Har du andre ønsker til sand, så bedes du gøre os opmærksom på dette inden udførsel.
  Til Københavnerbelægning fejer vi 0,4 grus i fugerne, da danfugesand her vil være for fint i kornet.
 4. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER: Nanostone er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Vær derfor sikker på, at du ikke har utætheder omkring vinduer og andre dele af facaden. Ved fliserens og træterrasserens, vær sikker på at vandet ikke kommer ind under døren ved skuret eller kælderen, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet.
  Såfremt at du har kameraovervågning eller andet nær området, som kan tage skade af vand, så er det vigtigt at du dækker dette ind. Såfremt det godt kan klare vand, så passer vi naturligvis pænt på og vasker alt af med lavt tryk.
  Nanostone dækker ikke disse typer skader, da det er en del af vores behandling at rense med vand og skylle alt pænt ned efter arbejdet.
 5. TRAVERTINFLISER: Nanostone har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Overfladen kan dog godt renses og behandles, men Nanostone kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen efterfølgende. Her vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i de fleste tilfælde være nok, men der gives ingen garanti på travertinfliser.
 6. Nanostone fjerner mos, flisepest og grønne alger, men ikke:
 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter rensen.
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod at fjerne disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav. Typisk oplever vi, at sort lav kan fjernes efter 6-8 måneder alt efter intensiteten af angrebet.
 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi ser nogle gange kørespor i indkørsler (specielt under udhæng). Det kommer af opvarmede dæk og asfalt ude på vejen og kræver en speciel form for kemi, som skal sidde og efterfølgende renses af med hedevand. Hvis det er gået dybt ned i flisen kan det have misfarvet flisen tilstrækkeligt til at flisen skal skiftes ud.
 1. POOL: Hvis du har pool vil vi rense de omkringliggende arealer først. Herefter renser vi den sidste del nær poolen. Dette gør vi for at minimere snavs i at komme i poolen. Det er eget ansvar at rengøre poolen for det snavs der bundfalder.
  Hvis du har en lunke eller lign, hvor vandet samler sig ved poolen, vil du typisk opleve mere snavs i poolen. Her skal du rense lidt af gangen for ikke er overfylde din maskines filter. Nanostone er ikke ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller lignende opfølgende arbejde ved pool områder.
Produktbeskrivelse for træterrasserens

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30 %) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du et tilbud, som du modtager på e-mail, som du herefter skal bekræfte. Såfremt du ikke har e-mail og/eller foretrækker at godkende over telefonen, så vil vi acceptere dette ud fra en optaget samtale.

Når tilbuddet er bekræftet vil vores planlæggere arbejde på at finde en tid hurtigst muligt og ud fra de korrekte vejr forhold. Så snart, at dette er planlagt vil du modtage en sms senest 3 dage før og indenfor 3 uger.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, men vær gerne på telefonen, så vi kan afklare, hvis der er spørgsmål ift. hvor vi kan komme vand eller hvis der er arealer som ikke er med på det skraverede tilbud. Skal vi tage vand indenfor, så skal du være hjemme.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal du sørge for

 1. Der er adgang til arealet
 2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning
 3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
 4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
 6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

 1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
 2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.
 3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.
  Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
 4. TRÆTERRASSENS TILSTAND EFTER RENSNING: Vi gør opmærksom på at en rens ikke kan sammenlignes med en slibning af terrassen. Ved en slibning af træet kommer du dybere ned, mens du ved en rens, kun får renset toppen/overfladen af træet. Vi vil derfor ved en rens ikke kunne garantere at træet vil stå ensartet efter en rens.
 5. TRÆETS UDSEENDE/FARVEFORKEL: Alt træ arter sig forskelligt over tid og da træ er et levende materiale, så vil det med tiden mørne og blive blødere.
  Træet ændrer typisk også farve i overfladen og her er det ikke muligt at sige hvor langt ned i træet dette forekommer. Det afhænger meget af hvor udsat terrassen har været af sol og regn. Derfor vil du også typisk se en farveforskel og forskel i træets overflade, ved de områder hvor træet er under udhæng kontra hvor træet stå ude i det åbne.
  Ved rens vil vi derfor ikke kunne garantere for at få den oprindelige farve tilbage i træet. Såfremt at træet fortsat har en mørk/grå/hvidt slør i overflade, så vil det muligvis være nødvendigt at skulle slibe træet efterfølgende, hvilket Nanostone ApS ikke kompenserer. Det er svært at vurdere, da du ofte ikke kan se det underliggende for alger og snavs.
 6. OLIE OG VEDLIGEHOLDELSE: Olie suger sig ind i træet og vil være forskelligt ift. hvor ofte det er vedligeholdt og hvor meget olie træet har suget til sig i overfladen. Ved besigtigelse af træet kan vi kun konstatere overfladens udseende og vi kan ikke se hvad der ligger under den mørke overflade af alger og snavs.
 7. TRÆET REJSER SIG: En rensning af træterrassen kan få træet til at rejse sig, men det vil være minimalt hvis der er tale om hårdt, velbevaret træ. Træet rejser sig relativt ift. hvilken træsort (hårdt / blødt træ), hvor mørnet træet er og alder.Vi kan tilbyde en gratis prøverens inden opstart, som viser hvordan vi forventer resultat vil blive. Men pga. de mange faktorer der spiller ind på hele træterrassen, ift. træet der står inde eller udenfor udhæng, eller hvor meget olie der er smurt på de forskellige steder, vil det som udgangspunkt, men ikke altid blive ens som renseprøven.

 

Produktbeskrivelse for tagbehandling

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du altid en præcis dato for din rens, så du ved hvilke dag du kan forvente os. Da ingen af vores opgaver er ens, kan det være rigtig svært at give et helt nøjagtigt tidspunkt. I stedet for et præcist tidspunkt, vil du få et estimat på, hvornår på dagen renseren vil være hos dig. Tiderne hedder typisk:

 • Morgen
 • Formiddag
 • Middag
 • Eftermiddag

Du vil modtage et opkald fra den pågælende renser, når han er på vej ud til dig. Får du en morgen tid kl. 7.00 så kommer vi på det aftalte tidspunkt.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.
Du må f.eks. gerne sørger for følgende:

 1. Der er adgang til vand enden ude eller indefra (Vi har selvudstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning)
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 3. Der skal være tilgang til taget fra begge sider
 4. Der er mulighed for parkering tæt ejendommen
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler m.m, der står placeret lige under tagrenden.
 6. Regnvandstønder frakobles inden behandlingen og først bliver tilkoblet igen efter nogle gode regnfulde dage.

Fælles eller separat kloakering?

Det er vigtigt, at du ved bestilling af tagbehandlingen, får at vide, om du har fælles eller separat kloakering – dvs. om din vandafledning fra nedløbet går til en fælles kloak eller en separat kloak.

Ved fælles kloakering må Neutralon Algemiddel gå direkte i nedløbet.

Ved separat kloakering skal overskudsmaterialet suges op – det sker ved afpropning af tagrenden og sugning fra tagrenden til vores beholder (her kommer et tillæg på 200 kr. inkl.  moms).

Hvis du ikke ved om du har separat eller fælles, så kan du kontakte og spørge ved din kommune.

Vind og vejr

Det er vigtigt at det ikke regner og blæser for meget under behandlingen – dog sker der ikke noget ved, at det begynder at regne en time efter, da produktet her vil være trukket godt ind i taget.

Skulle det mod forventning begynde at regne eller blæse for meget, så udsætter vi som standard din behandling til september/oktober uagtet hvornår din behandling af planlagt ind. Det er fordi det her er det bedste tidspunkt at kunne algebehandle tage ift. vind og vejr. Bemærk, at virkningen af en algebehandling er 8-10 mdr., så for dig der har bestilt i foråret, vil det ikke have nogen særlig betydning, hvornår på året behandlingen foretages og vi vil typisk være til mindre gene i efteråret.

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage ændringer ved at kontakte os på telefon eller e-mail indenfor hovedkontorets åbningstider.

Aflysning skal ske skriftligt til info@nanostone.dk

Ønsker du at framelde dig serviceordningen skal dette gøres enten telefonisk eller skriftligt til os inden d. 31 December året forinden ellers opkræver vi et gebyr på 595,-

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Abonnement

Abonnementet kan være solgt med rabat i forbindelse med kampagner eller på baggrund af særskilte aftaler. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt.

Behandlingsgaranti

Alt efter hvor medtaget taget er af mos og alger, kan det være nødvendigt med flere behandlinger for at opnå det bedste resultat. Tag meget gerne en snak med en af vores konsulenter, der kan vejlede dig herom.

Efter at algerne er væk, så anbefaler vi en forebyggende behandling 1 gang i året.

Produktbeskrivelse for tagrenderens

Det skal du sørge for

  1. Der er adgang til arealet
  2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning
  3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
  4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
  5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
  6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

  1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
  2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.
  3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
  4. Er der roddannelse, græsbegroning eller net i tagrenden, som vi skal fjerne, vil dette blive takseret med 185 kr. pr. påbegyndt kvarter.
  5. I tilfælde af skjulte tagrender, gør vi opmærksom på, at vi ikke kan garantere helt rene tagrender. Dette skyldes de meget smalle åbninger, som i nogle tilfælde kan forhindre at udstyret kan komme tilstrækkeligt ned i tagrenden.
Produktbeskrivelse for Drystone

Fuld tilfredshed eller pengene tilbage:
Efter vores 12 måneders tjek, bestemmer du helt selv, om du ønsker at beholde enheden eller levere den tilbage. Der er ingen krav eller lign. det er helt op til dig. Hver dog opmærksom på, at der bliver fratrukket kr. 6.000, som udgøre arbejdslønnen.  

Garantien bortfalder hvis enheden er blevet misvedligeholdt, så der f.eks. er komme tydelige ridser eller lign. på enheden. 

20 års funktionsgaranti på Drystone:
Efter opsætning af Drystone System giver vi 20 års funktionsgaranti. Dvs. har du tekniske problemer med systemet indenfor 20 år, så kommer vi ud og fikser den eller opsætter en ny

OBS! For at vi kan montere enheden, skal følgende være til rådighed

 • Stik til jord (3-stiks stikkontakt/forlængerledning) 
 • Plads på væggen hvor vi kan sætte enheden op

Har du mistanke om, at din enhed er defekt og ønsker at benytte funktionsgarantien, skal du være opmærksom på, at der er et udrykningsgebyr på kr. 1.500,- i så fald, at boksen ikke fejler noget. Skulle enheden være gået i stykker, dækker funktionsgarantien udgiften, og du får monteret en ny boks uden beregning.

Priser, Abonnement og Betaling

Der kan betales på følgende to måder:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale.
 Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 50 kr. for porto og administration.

Betaling kontant 
Det er ikke muligt at betale kontant. Her henviser vi istedet til at gå i banken og betale.

Indeksregulering

De angivne listepriser reguleres én gang årligt, svarende til udviklingen i nettoprisindekset.

Miljøtillæg 

Vi har pr. 1. april, 2022 indført et miljøtillæg. Tillægget dækker over:

 • Svingende brændstof og energipriser.
 • Nye miljøkrav fra miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter

Miljøtillægget er på 60 kr. pr. ordre.

Ved monteringsbesøg

Bliver du forhindret, på den pågældende dato, bedes du informere os hurtigst muligt. Afbud skal meldes minimum 48 timer før besøget. Afbud kan ske pr. mail lho@nanostone.dk eller på telefon 42 36 66 66.

 • Ved for sent afbud vil du blive faktureret kr. 500,-
 • Udebliver du fra vores aftale og vi køre forgæves, vil du blive faktureret kr. 1.000,-
Produktbeskrivelse for facade

Det skal du sørge for

1. Der er adgang til arealet

2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.

2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.

3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet. Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

4. Flyt evt. møbler og planter som står i nærheden af hvor arbejdet skal udføres

Produktbeskrivelse for græspleje

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30 %) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du et tilbud, som du modtager på e-mail, som du herefter skal bekræfte. Såfremt du ikke har e-mail og/eller foretrækker at godkende over telefonen, så vil vi acceptere dette ud fra en optaget samtale.

Når tilbuddet er bekræftet vil vores planlæggere arbejde på at finde en tid hurtigst muligt og ud fra de korrekte vejr forhold. Så snart, at dette er planlagt vil du modtage en sms senest 3 dage før.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, men vær gerne på telefonen, så vi kan afklare, hvis der er spørgsmål.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

3. Det skal du sørge for

1. Der er adgang til arealet

2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning

3. Arealet af ryddet for diverse genstande og alle omkringliggende arealer indenfor 1 meter fra græsplænen

4. Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskuds gødning som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskuds produkt, men da det er lette produkter kan materialerne let blæse retur på terrasserne. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.

2. Størrelsen af bare pletter må max svarrer til 5 % af det samlede græsareal.

3. Ved bestilling af vores græspakker tilmeldes du automatisk årlig service. Du kan afmelde den årlige service fra år til år, dog senest d. 1. januar i indeværende år.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning og skrivefejl – Betingelser er opdateret d. 1.1.2023