fbpx
 • Gazelle 7 år i træk
 • Elitehåndværker 4.5/5
Erhverv

Handelsbetingelser

1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

NANOSTONE ApS

CVR-nr. 32199186

Baldersbuen 15C, st. th

Baldersbrønde

2640 Hedehusene

Danmark

(”Nanostone”)

2. INTRODUKTION

2.1           Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) gælder for og udgør en integreret del af enhver aftale vedrørende Nanostones levering af ydelser og services til modtageren heraf (”Kunden”).

2.2           Handelsbetingelserne gælder for i samme omfang for både forbrugere og erhvervsdrivende, medmindre andet eksplicit fremgår i Handelsbetingelserne.

2.3           Nanostone kan til enhver tid ændre Handelsbetingelserne uden varsel. Hvis Nanostone ændrer sine Handelsbetingelser, er det Handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, som finder anvendelse.

3. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALEN

3.1           Ethvert tilbud fremsat af Nanostone er gældende i 7 dage, medmindre andet eksplicit fremgår af tilbuddet eller af andre oplysninger.

3.2           Når Kunden har accepteret Nanostones tilbud, enten digitalt via Nanostones hjemmeside eller telefonisk, har Nanostone og Kunden indgået en bindende aftale, der består af Nanostones tilbud, disse Handelsbetingelser og Nanostones produktbeskrivelse for de(n) ydelse(r) (”Produktbeskrivelse”), som fremgår i tilbuddet (samlet ”Aftalen”).

3.3           Efter Aftalens indgåelse kan Kunden ikke opsige eller annullere Aftalen, medmindre andet fremgår eksplicit af disse Handelsbetingelser.

3.4           I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftaledokumenterne skal følgende rangorden gælde:

(i)        Tilbuddet

(ii)       Produktbeskrivelsen

(iii)       Handelsbetingelserne

4. YDELSER

4.1           Nanostone sælger og leverer de tjenesteydelser og varer (”Ydelserne”), der fremgår på www.nanostone.dk (”Hjemmesiden”).

4.2           Ydelsernes beskrivelser, egenskaber, art, type, kvalitet, mængde mv. fremgår i Produktbeskrivelsen.

4.3           Nanostone kan anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

5. LEVERINGSTIDSPUNKT

5.1           Inden for 3 uger efter aftaletidspunktet oplyser Nanostone et forventet leveringstidspunkt, der er et estimat og vejledende, idet leveringsdatoen bl.a. kan afhænge af vejrforhold.

5.2           Nanostone garanterer ikke, at de aftalte Ydelser kan leveres på det forventede leveringstidspunkt.

5.3           Nanostone har ret til at udskyde det forventede leveringstidspunkt, uden at misligholde Aftalen, i følgende tilfælde:

(i)        Når Nanostone ikke kan levere de aftale Ydelser som følge af omstændigheder, der ligger uden for Nanostones kontrol, herunder men ikke begrænset til nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrforhold, som forhindrer eller besværliggør arbejdet.

6. KUNDENS FORPLIGTELSER

6.1           Kunden skal for egen regning og risiko opfylde følgende:

(i)        Forberede og klargøre området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, i overensstemmelse med Produktbeskrivelsen.

(ii)       Hvis nødvendigt være til stede på området, hvor de aftalte Ydelser skal leveres, på leveringstidspunktet.

6.2           Opfylder Kunden ikke pkt. 6.1, skal Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.3           Hvis Nanostone ikke er i stand til at levere de aftalte Ydelser til Kunden som følge af Kundens forhold, kan Nanostone uden at misligholde Aftalen midlertidigt stoppe leveringen af de aftalte Ydelser, og Kunden skal efterfølgende kontakte Nanostone med henblik på at fastsætte et nyt leveringstidspunkt eller Kunden betale et gebyr i henhold til Nanostones gældende gebyrliste.

6.4           Inden leveringstidspunktet skal Kunden skal informere Nanostone om ethvert forhold, der kan vanskeliggøre eller forhindre leveringen af de aftalte Ydelser.

7. PRIS OG BETALING

7.1           For levering af de aftalte Ydelser skal Kunden betale til Nanostone den pris, der fremgår i tilbuddet (”Købesummen”).

7.2           Købesummen er i danske kroner og inklusive moms og afgifter, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.3           I tillæg til Købesummen skal betales et miljøtillæg på DKK 99 inklusive moms, der dækker følgende: (i) svingende brændstof og energipriser, og (ii) nye miljøkrav fra Miljøstyrelsen til korrekt brug og håndtering af produkter.

7.4           Købesummen dækker alene levering af de aftalte Ydelserne, medmindre andet fremgår eksplicit i tilbuddet.

7.5           Købesummen og miljøtillægget faktureres i en samlet faktura, efter de aftalte Ydelser er leveret med undtagelse af græspleje services, hvor faktura sendes efter 1. besøg. Alle faktura skal betales i henhold til betalingsbetingelserne på fakturaen.

7.6           Nanostone tilbyder rabat på services relateret til tag og tagrender ved valg af årlige serviceaftaler i stedet for aftaler om engangslevering. Rabatten fremgår i tilbuddet. Hvis Kunden opsiger den årlige serviceaftale inden for 1 år efter serviceaftalens indgåelse, bortfalder rabatten, med den konsekvens at Kunden skal betale den fulde pris for den pågældende service svarende til prisen for engangslevering af den pågældende service.

8. ÅRLIG PRISREGULERING I ABONNEMENTSAFTALER

8.1           Nanostone kan én gang årligt regulere prisen for abonnementsaftaler, dog højst med den procentvise stigning i nettoprisindekset.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1           Ydelserne udgør en indsatsforpligtelse, hvorfor Virksomheden ikke indestår for og ikke garanterer for de med Ydelserne ønskede resultater opnås.

9.2           Nanostone fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, formuetab og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt fortjeneste, mistet omsætning og rentetab.

9.3           Nanostones ansvar kan i ingen tilfælde overstige Købesummen.

10. SKADESLØSHOLDELSE

10.1           Kunden skal skadesløsholde Nanostone for ethvert tab og skade, som påføres Nanostone som følge af Kundens misligholdelse af Aftalen og/eller som følge af Kundens forhold.

11. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

11.1           Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende lovregler.

11.2           Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

(i)        Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som forbrugeren på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, eksempelvis bekæmpelse af fugt i kælder, som kan medføre uopsættelige skader.

(ii)       Ved køb af tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.

11.3           Ved køb af Ydelser, der ikke er omfattet af pkt. 11.2, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser starter på den dag, hvor Aftalen er indgået, og for varer på den dag, hvor varen modtages.

11.4           Ved udøvelse af fortrydelsesretten for bestilte tjenesteydelser, skal forbrugeren betale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret.

11.5           Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 11.3 give Nanostone meddelelse herom, der skal sendes til info@nanostone.dk eller pr. brev til Nanostones adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse Handelsbetingelser.

11.6           Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Ydelsen uden samtidig at give Nanostone meddelelse i henhold til pkt. 11.4.

11.7           Forbrugeren skal sende eventuelle modtagne varer retur til Nanostone, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis eventuelle varer ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

11.8           Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af eventuelle varer. Forbrugeren bærer risikoen for varerne, indtil Nanostone har modtaget varerne.

11.9           Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede varer, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

11.10         Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Købesummen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

11.11         Nanostone foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

12. ØVRIGE OPSIGELSESMULIGHEDER

12.1           I tillæg til forbrugeres fortrydelsesret efter pkt. 11, har Kunden følgende muligheder for at opsige Aftalen:

(i)        Inden for 13 dage efter Aftalens indgåelse: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 650 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer, herunder danfugesand.

(ii)       Senere end 13 dage efter Aftalens indgåelse og mere end 3 dage før leveringstidspunktet: Kunden kan opsige Aftalen mod betaling af et gebyr på DKK 1.200 samt betaling af omkostninger forbundet med returnering af eventuelle bestilte varer, herunder danfugesand.

(iii)     Såfremt du ønsker at flytte tiden på samme dag, som vi kommer, så er der et gebyr på 595 kr., såfremt der er tale om årlig service.
Er der tale om en engangsservice, så er gebyret på 2.000 kr.

(iiii)      Ved afmelding af din årlige servicebehandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi igang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 595 kr.

13. REKLAMATIONSRET OG MANGLER VED DE LEVEREDE PRODUKTER

13.1           Lovens regler om mangler finder anvendelse på Aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovens regler og disse Handelsbetingelser, skal disse Handelsbetingelser have forrang.

13.2           Manglende overholdelse af reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

13.3           Ved reklamationer skal manglen beskrives og i nødvendigt omfang dokumenteres. Nanostone kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

13.4           I tilfælde af mangler ved de leverede Ydelser, har Nanostone en afhjælpningsret omfattende 3 afhjælpningsforsøg med en rimelig afhjælpningsfrist, med den konsekvens at Kunden under afhjælpningsperioden ikke kan håndhæve øvrige misligholdelsesbeføjelser.

14. FORCE MAJEURE

14.1           En part skal ikke anses for ansvarlig overfor den anden part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne undgå eller overvinde, herunder men ikke begrænset til pandemier og andre sundheds- og samfundskriser, strejker og lockout, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, naturbegivenheder, vejrforhold, krig, terror, eller hacker-angreb.

15. PERSONOPLYSNINGER

15.1           Nanostone indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af de aftalte Ydelser, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

15.2           Kunden accepterer, at Nanostone i forbindelse med leveringen af de aftalte Ydelser vil behandle personoplysninger om Kunden.

15.3           Kunden kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte accept. Hvis Kunden tilbagekalder sin accept, og Nanostone som følge heraf ikke kan levere de aftalte Ydelser, kan Nanostone opsige Aftalen samt forlange fuld betaling af Købesummen.

16. MARKEDSFØRING

16.1         Nanostone kan, i det omfang gældende lovgivning tillader det, sende tilbud og markedsføringsmateriale vedr. alle vores forskellige ydelser og produkter, via post, telefon, sms eller e-mail. Det kan forekomme, at telefonopkald optages til brug for forbedring af servicekvaliteten, hvilket alene vil ske, hvis det er i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. Du kan til en hver tid afmelde dig vore e-mails og sms’er.

16.2         Nanostone er berettiget til at anvende erhvervskunders navn og logo som reference i sin markedsføring og markedsføringsmateriale, når dette sker uden forpligtelser for erhvervskunden.

16.3.        Ved indgåelse af en aftale om udførsel af arbejde leveret af Nanostone, giver du som kunde Nanostone lov til at sende markedsføringsmateriale vedrørende vores andre ydelser. Dit samtykke hertil kan til enhver tid trækkes tilbage, og du vil altid have mulighed for at vælge, hvilke ydelser du ønsker at blive opdateret omkring.

17. OVERDRAGELSE AF AFTALEN

17.1           Nanostone kan overdrage sine forpligtelser og rettigheder under Aftalen til en tredjepart, forudsat at overdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, fusion, spaltning, omstrukturering eller lignende af Nanostone.

18. ØVRIGT

18.1           Hvis en eller flere bestemmelser i Aftalen måtte blive anset for ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver parterne bundet af alle øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

18.2           Enhver ændring eller tilføjelse til Aftalen kræver skriftlighed og enighed blandt parterne, jf. dog pkt. 2.3.

19. KLAGEADGANG FOR FORBRUGERNE

19.1           Forbrugere, der ønsker at klage over et køb, skal kontakte Nanostones kundeservice på klage@nanostone.dk eller ringe til +45 42 36 66 66.

19.2           Forbrugere, der er uenig i Nanostones behandling af en klage, kan sende en klage til:

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

19.3           Hvis en forbruger har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen sendes til EU-Kommissionens online klageportal via følgende link: http://ec.europa.eu/odr

20. LOVVALG OG VÆRNETING

12.1           Enhver tvist vedrørende Aftalen skal afgøres af Københavns Byret i første instans i henhold til dansk ret.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Særlige bestemmelser for din valgte service (Produktbeskrivelser):

Herunder finder du specifikke produktbeskrivelser, hvori de praktiske forhold om hver produktkategori oplyses.

Produktbeskrivelse for fliserens

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.
Vi fakturerer som udgangspunkt ud fra tilbudsprisen og er der en opdatering (dvs. flere m2), så vil du enten modtage en faktura med den samlede opdaterede pris og alternativt forbeholder vi os retten til at efterfakturere for de ekstra m2 der måtte være tale om på en seperat faktura.

Skulle der være langt flere m2 (+30 %) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.

Det skal du sørge for

  1. Der er adgang til arealet
  2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning
  3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
  4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
  5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
  6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Garanti / Servicebehandling af fliser

Nanostone tilbyder op til 15 år holdbarhed mod flisepest og lav på fliser og facader. For at garantien kan opretholdes skal der foretages en årlig vedligeholdelse aftale, også kaldet garanti aftale. Vedligeholdelsen foretages 1 gang årligt i foråret eller efteråret.

Skulle du mod forventning opleve angreb af lav / flisepest efter din vedligeholdelsesbehandling er blevet foretaget det pågældende år, vil Nanostone give en ekstra omgang servicebehandling eller rense det pågældende område, så flisepesten går væk igen. Dette er noget vores serviceteknikker vil vurdere på stedet.

Du kan læse mere om vores garanti-aftale her.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

 1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
 2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 10 meter.
 3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
 4. Udskridning af fliser: Med tiden kan det ikke undgås, at en fliselægning skrider ud i større eller mindre grad grundet eksempelvis større regnskyl, rødder fra jorden, indkørsel af bil m.m. Da rensningen fjerner de fleste former for vækst mellem fugerne, så vil de brede fuger være tydeligere efter rensning og dermed kan man se, hvis fliserne har rykket sig. Nanostone ApS kan ikke holdes ansvarlig for udskridning af fliser.
 5. Stoppet dræn eller kloak: Under rensning renses ukrudt og mos væk fra fugerne. Her vil en del blive fejet sammen og fjernet. Dog forventes det, da vi renser med vand, at en del af dette vil gå ned i kloakken. Normalt vil dette ikke være et problem, men har du en kloak/dræn, som har det med at blive stoppet lettere end andre, så skal i meddele dette inden vi starter opgaven.
 6. Flisernes tilstand efter rensning: Fliser har en forskellig porøsitet, som forværres over tid, ligesom træ kan mørne og blive blødere over tid. En almindelig mekanisk rensning ødelægger ikke en ellers sund flise. Efter en rensning vil en porøs mineralsk overflade dog lettere kunne genkendes, da den ikke længere er tilsmudset. Nogle fliser kan have oplevet frostsprængninger eller er begyndt at smuldre, hvilket kan ses tydeligt efter en gennemført rensning.
 7. Farveforskel: Fliser som er overdækket, fx under carport, er ikke udsat for syreregn og slides derfor ikke på samme måde som fliserne udenfor. De bibeholder derfor den pæne, slebne og glatte overflade som de har fra produktion i langt flere år end fliserne der ikke står under overdækning. Fliserne ude foran har derfor altid en mere nubret og slidt overflade som virker mere ru. Nogle, men ikke alle fliser, har en lidt mørkere overflade fra produktion og derfor kan dette ses mere tydeligt efter en rens. Vi kan ikke rense denne overflade væk. Farveforskel på granit kan i nogle tilfælde blive en smule mørkere efter imprægnering. Under carporte og overdækninger kan fliserne forekomme mere mørke, da de ikke er bleget af solen. Der kan under carporte forekomme mørke kørespor, dette skyldes asfalt og gummi fra dæk på bilen.
 8. Kalkoptræk: Når fliser er helt nye vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn.
  Der kan forekomme kalkudfældninger på overdækkede arealer der ikke har fået vand før (dette kan forholdsvis nemt fjernes blot ved fejning af sand, se vedhæftet pdf HER!)Ovenstående tilfælde er vi bekendt med og den bedste løsning er, at få fyldt fugerne med sand eller grus, dette giver et mere ensartet resultat og fjerner kalkudfældninger.
 9. Sort stakit og sort malet facade: Efter rensning skyller vi ned. Der vil dog stadig kunne være noget snavs og sandkorn som sætter sig og som vil gå væk efter nogle regnskyl. På sort stakit er dette mere synligt og efter rengøring vil der stadig kunne ses noget snavs da det kommer meget tydeligt frem på sort. Vi gør vores bedste på at skylde ned, men når vi skylder over og sand/skidt bliver mørkt, så er det meget svært at se hvor der kan mangle noget på det sorte stakit og derfor kan der efterfølgende være lidt som regnen skal skylle af.
 10. Facade: Efter rens af fliser vasker vi facaden ren med et lavt tryk. Hvis facaden har frostsprængninger eller luft inden under malingen så vil dette kunne risikere at ryge af. Du vil typisk inden kunne se at pudset har streger hvor det har frostspringninger og malingen vil typisk være boblet lidt lidt op eller hænge i nogle flager.
  Dette er Nanostone ApS ikke ansvarlig for at reparere.
 11. Valg af sand i fugerne: Efter imprægnering af fliserne anbefaler Nanostone at fylde fugerne op med sand, gerne danfugesand, som virker ukrudtshæmmende og størkner en smule, hvilket besværliggør vækst. Hvis du selv gør det, så anbefaler vi danfugesand fra dansand. Har du andre ønsker til sand, så bedes du gøre os opmærksom på dette inden udførsel.
  Til Københavnerbelægning fejer vi 0,4 grus i fugerne, da danfugesand her vil være for fint i kornet.
 12. Indtrængende vand / vandskader: Nanostone er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Vær derfor sikker på, at du ikke har utætheder omkring vinduer og andre dele af facaden. Ved fliserens og træterrasserens, vær sikker på at vandet ikke kommer ind under døren ved skuret eller kælderen, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet.
  Såfremt at du har kameraovervågning eller andet nær området, som kan tage skade af vand, så er det vigtigt at du dækker dette ind. Såfremt det godt kan klare vand, så passer vi naturligvis pænt på og vasker alt af med lavt tryk.
  Nanostone dækker ikke disse typer skader, da det er en del af vores behandling at rense med vand og skylle alt pænt ned efter arbejdet.
 13. Travertinfliser: Nanostone har erfaret, at hvide fliser, specielt travertinfliser, er specielt udsat for smuds, som trænger ind i flisen. Overfladen kan dog godt renses og behandles, men Nanostone kan ikke garantere mod smuds, som er gået ned i flisen efterfølgende. Her vil det være en fordel at give en algebehandling og afvente resultatet. Algebehandlingen vil i de fleste tilfælde være nok, men der gives ingen garanti på travertinfliser.
 14. Nanostone fjerner mos, flisepest og grønne alger, men ikke:
 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter rensen.
 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Vi giver ikke garanti mod at fjerne disse, men vi kommer langt i form af vores algebehandling som går ind og nedbryder de sorte lav. Typisk oplever vi, at sort lav kan fjernes efter 6-8 måneder alt efter intensiteten af angrebet.
 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi ser nogle gange kørespor i indkørsler (specielt under udhæng). Det kommer af opvarmede dæk og asfalt ude på vejen og kræver en speciel form for kemi, som skal sidde og efterfølgende renses af med hedevand. Hvis det er gået dybt ned i flisen kan det have misfarvet flisen tilstrækkeligt til at flisen skal skiftes ud.
 1. Pool: Hvis du har pool vil vi rense de omkringliggende arealer først. Herefter renser vi den sidste del nær poolen. Dette gør vi for at minimere snavs i at komme i poolen. Det er eget ansvar at rengøre poolen for det snavs der bundfalder.
  Hvis du har en lunke eller lign, hvor vandet samler sig ved poolen, vil du typisk opleve mere snavs i poolen. Her skal du rense lidt af gangen for ikke er overfylde din maskines filter. Nanostone er ikke ansvarlig for skader eller udskiftning af filter eller lignende opfølgende arbejde ved pool områder.
 2. Trapper og kanter: Der kan forekomme et tillæg i prisen ved rensning af særligt komplekse eller tidskrævende kanter og trapper, f.eks. 8-tals sten, fritliggende kanter langs havebedem, kantsten langs græskanter og lign.
 3. Ved fejning af fugesand: Har du bestilt os til udfejning af fugesand, er der tale om en grovfejning. Her fejer vi sand ud på arealet og efterlader et lag sand ovenpå fliserne som med tiden vil fordeles i fugerne.
Produktbeskrivelse for træterrasserens

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.
Vi fakturerer som udgangspunkt ud fra tilbudsprisen og er der en opdatering (dvs. flere m2), så vil du enten modtage en faktura med den samlede opdaterede pris og alternativt forbeholder vi os retten til at efterfakturere for de ekstra m2 der måtte være tale om på en seperat faktura.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du et tilbud, som du modtager på e-mail, som du herefter skal bekræfte. Såfremt du ikke har e-mail og/eller foretrækker at godkende over telefonen, så vil vi acceptere dette ud fra en optaget samtale.

Når tilbuddet er bekræftet vil vores planlæggere arbejde på at finde en tid hurtigst muligt og ud fra de korrekte vejr forhold. Så snart, at dette er planlagt vil du modtage en sms senest 3 dage før og indenfor 3 uger.

Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, men vær gerne på telefonen, så vi kan afklare, hvis der er spørgsmål ift. hvor vi kan komme vand eller hvis der er arealer som ikke er med på det skraverede tilbud. Skal vi tage vand indenfor, så skal du være hjemme.

I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.

Det skal du sørge for

 1. Der er adgang til arealet
 2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning
 3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
 4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
 6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

 1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
 2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.
 3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.
  Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
 4. Træterrassens tilstand efter rensning: Vi gør opmærksom på at en rens ikke kan sammenlignes med en slibning af terrassen. Ved en slibning af træet kommer du dybere ned, mens du ved en rens, kun får renset toppen/overfladen af træet. Vi vil derfor ved en rens ikke kunne garantere at træet vil stå ensartet efter en rens.
 5. Trætets udsende/farveforskel: Alt træ arter sig forskelligt over tid og da træ er et levende materiale, så vil det med tiden mørne og blive blødere.
  Træet ændrer typisk også farve i overfladen og her er det ikke muligt at sige hvor langt ned i træet dette forekommer. Det afhænger meget af hvor udsat terrassen har været af sol og regn. Derfor vil du også typisk se en farveforskel og forskel i træets overflade, ved de områder hvor træet er under udhæng kontra hvor træet stå ude i det åbne.
  Ved rens vil vi derfor ikke kunne garantere for at få den oprindelige farve tilbage i træet. Såfremt at træet fortsat har en mørk/grå/hvidt slør i overflade, så vil det muligvis være nødvendigt at skulle slibe træet efterfølgende, hvilket Nanostone ApS ikke kompenserer. Det er svært at vurdere, da du ofte ikke kan se det underliggende for alger og snavs.
 6. Olie og vedligeholdelse: Olie suger sig ind i træet og vil være forskelligt ift. hvor ofte det er vedligeholdt og hvor meget olie træet har suget til sig i overfladen. Ved besigtigelse af træet kan vi kun konstatere overfladens udseende og vi kan ikke se hvad der ligger under den mørke overflade af alger og snavs.
 7. Træet rejser sig: En rensning af træterrassen kan få træet til at rejse sig, men det vil være minimalt hvis der er tale om hårdt, velbevaret træ. Træet rejser sig relativt ift. hvilken træsort (hårdt / blødt træ), hvor mørnet træet er og alder. Vi kan tilbyde en gratis prøverens inden opstart, som viser hvordan vi forventer resultat vil blive. Men pga. de mange faktorer der spiller ind på hele træterrassen, ift. træet der står inde eller udenfor udhæng, eller hvor meget olie der er smurt på de forskellige steder, vil det som udgangspunkt, men ikke altid blive ens som renseprøven.
Produktbeskrivelse for tagbehandling

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone udfører vi hovedsageligt vores tagbehandlinger i perioden august-oktober.

Vi sender en besked på e-mail og sms inden vi kommer. Såfremt der er fri adgang og vand udenfor, så behøver du ikke være hjemme på den planlagte dato.

Det skal vi bruge, når vi kommer

Der er en række ting, som du skal have styr på, inden vi kommer på udførselsdatoen.

 1. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
 2. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden vi kommer.
 3. Der skal være tilgang til taget fra begge sider.
 4. Der er mulighed for parkering tæt ejendommen.
 5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler m.m, der står placeret lige under tagrenden.
 6. Regnvandstønder frakobles inden behandlingen og først bliver tilkoblet igen efter nogle gode regnfulde dage.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

 1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
 2. Algebehandling af tag foregår ved at vi sprøjter en skum ud på taget vha. en lanse. Dette foregår nede fra jorden. Under behandlingen vil vi også skumme ovenlysvinduer. Desværre, grundet vind og vejr, samt når vi behandler nær tagryg, de yderste sider og forenden af taget, så kan behandlingen i nogle tilfælde ramme områder som vinduer og døre på siden af huset, samt græs og beplantning nær huset, m.v.. Såfremt vores behandling kommer i kontakt med beplantning og græs, så vil det kunne ses i form af pletter eller græsset bliver gult, men begge dele vil blive pænt igen. Vi anbefaler at tørre vinduer og døre af, når vi er færdige (dette indgår ikke i prisen).
 3. Alt afhængig af tagets tilstand kan man opleve at tage skal have flere behandlinger før man opnår en væsentlig forbedring – og vi kan generelt ikke garantere at alle alger, snavs eller andet forsvinder helt. Du kan med fordel evt. bestille ekstra behandlinger udover den årlige behandling.

Valg af miljøgodkendte produkter

Hos Nanostone går vi meget højt op i at sikre dig det bedste resultat af algebehandlingen. Derfor bruger vi to forskellige miljøgodkendte algemidler, AlgeFri N ProFF og Neutralon. I denne forbindelse er der nogle ting der er vigtigt for os at vide, for at kunne vælge det algemiddel der giver det bedste resultat på dit tag.

I langt de fleste tilfælde vil vi anvende AlgeFri N ProFF, som ikke kræver opsamling af den overskydende væske, og må løbe direkte i afløbet, uagtet kloakeringsforhold på ejendommen.

For at kunne anvende AlgeFri N ProFF til behandlingen af dit tag, er det vigtigt, at du oplyser om du har følgende materialer på dit tag, hvilket kan forhindre os i af anvende midlet og medføre, at vi i stedet skal anvende vores andet algemiddel Neutralon.

Materialerne er følgende:

 • Solceller
 • Sort zink
 • Ny blank zink (mindre en 12 måneder)
 • Sort aluminium
 • Mørk plast
 • Kobber

Hvis ikke du allerede har oplyst os om overstående materialer på dit tag, er det vigtigt at du gør det inden du bekræfter dit tilbud og inden vi kommer, da det kan medføre at vi skal ændre din ordre og det kan give en kemisk reaktion på ovenstående materialer. Du kan oplyse, såfremt du har ovenstående materialer på dit tag ved at ringe ind til vores sælgere på tlf: 42 36 66 66.

Bemærk: Nanostone tager ikke ansvaret for om ovenstående er meldt ind og dermed, såfremt der er et uheld vil Nanostone ikke kunne holdes ansvarlige.

Fælles eller separat kloakering?

Har du et af de ovennævnte materialer på dit tag, er det er også vigtigt, at du ved bestilling af tagbehandlingen, oplyser os omkring, hvorvidt du har fælles eller separat kloakering – dvs. om din vandafledning fra nedløbet går til en fælles kloak eller en separat kloak.
Ved fælles kloakering må vores Neutralon algemiddel gå direkte i nedløbet.
Ved separat kloakering skal det overskydende Neutralon algemiddel suges op – det sker ved afpropning af tagrenden og sugning fra tagrenden til vores beholder (her kommer et tillæg på 200 kr. inkl.  moms).
Hvis du ikke ved om du har separat eller fælles, så kan du kontakte eller spørge ved din kommune.

Bemærk: Hos Nanostone spørger vi ind til ovenstående behov. Det er kunden selv, som er ansvarlig for at orientere, såfremt der er seperat kloakering.

Vind og vejr

Det er vigtigt at det ikke regner og blæser for meget under behandlingen – dog sker der ikke noget ved, at det begynder at regne en time efter, da produktet her vil være trukket godt ind i taget.
Skulle det begynde at regne eller blæse for meget, så udsætter vi din behandling.

Produktbeskrivelse for tagrenderens

Det skal du sørge for

  1. Der er adgang til arealet.
  2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning.
  3. Der er adgang til vand enten ude eller indefra (Vi har selv udstyr med til at koble os på den indvendige vandforsyning).
  4. Tjek meget gerne, at dit vandtryk ikke er dårligt. I tilfælde af dårligt vandtryk, skal dette informeres til Nanostone inden rensen.
  5. Arealet er ryddet for krukker, havemøbler, dyr og lign. Disse skal rykkes væk fra terrassen, mindst 10 meter.
  6. Området er ryddet for store mængder ukrudt og græskanter er skåret. Mos/ukrudt langs fugerne skal du ikke fjerner – det tager vi.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

  1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
  2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.
  3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet.Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart.Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.
  4. Er der roddannelse, græsbegroning eller net i tagrenden, som vi skal fjerne, vil dette blive takseret med 185 kr. pr. påbegyndt kvarter.
  5. I tilfælde af skjulte tagrender, gør vi opmærksom på, at vi ikke kan garantere helt rene tagrender. Dette skyldes de meget smalle åbninger, som i nogle tilfælde kan forhindre at udstyret kan komme tilstrækkeligt ned i tagrenden.
Produktbeskrivelse for Drystone

Drystone

Funktionsgaranti:

Vi giver en solid 30 års funktionsgaranti på Drystone enheden samt 2 års garanti på strømforsyningen. Skulle der opstå tekniske problemer inden for denne periode, vil vi komme ud og installere en ny enhed uden ekstra omkostninger. Hvis du har mistanke om, at din enhed er defekt og ønsker at benytte funktionsgarantien, skal du være opmærksom på, at der er et gebyr på 1.400 kr. +99 kr. i miljøtillæg, hvis det viser sig, at enheden ikke fejler noget.

Er enheden er gået i stykker, dækker funktionsgarantien selvfølgelig udgiften, og du får monteret en ny Drystone enhed uden beregning.

Garantien bortfalder, hvis en af følgende betingelser er gældende:

 • Enheden har været åbnet op.
 • Der er ridser på enheden.

Indledende fugttjek og monteringsbesøg:

Da Drystone enheden kun virker mod opstigende fugt, tilbyder vi et gratis fugttjek inden monteringen af Drystone enheden. Ved det gratis fugttjek måler vores Drystone montør om der kan konstateres opstigende fugt i dine vægge. Vores montør foretager målinger af fugtniveauet i flere af væggene ved 10, 50 og 100 cm, hvilket agerer som basis for konstatering af, om der er tale om opstigende grundfugt.

Drystone enheden virker KUN mod opstigende fugt og IKKE mod:

 • Fugt der skyldes utæt tag, vinduer, døre eller andre utætte bygningsdele.
 • Fugt der skyldes stoppede/defekte tagrender, tagnedløb eller utætte/stoppede tagbrønde.
 • Fugt der skyldes stoppede/defekte dræn, kloakrør, regnvandsledninger og fællessystemer.
 • Fugt der skyldes manglende dræn.
 • Fugt der skyldes underjordiske kilder.
 • Fugt der skyldes grundvand.
 • Fugt der skyldes faktorer som akvarier, spa og andre vandbassiner inde i bygningen.

Hvis vores Drystone montør ikke kan konstatere opstigende fugt, og dermed ikke monterer Drystone enheden, eller hvis montøren kan konstatere opstigende fugt, men ikke får lov af kunden til at montere Drystone enheden, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr på 1.400 kr. +99 kr. i miljøtillæg.

Tilfredshedsgaranti:

Hvis fugtreduktionen efter 12 måneder, ikke lever op til dine forventninger, tilbyder vi også returret, hvor du får en refusion på 50% af Drystone enhedens pris, efter enheden er afmonteret og afleveret retur i sin originale emballage.
Du har først mulighed for at benytte dig af returretten efter 12 måneder, og senest indenfor 18 måneder fra Drystone enhedens montering.

Bemærk at vi ikke refunderer betalingen, hvis du fraflytter din bolig inden 12 måneder fra montering af Drystone enheden, og enheden dermed ikke har haft mulighed for at give et fuldt resultat.

Ønsker du at returnere Drystone enheden, skal du først udfylde og indsende formularen på vores hjemmeside her: https://nanostone.dk/returnering-drystone

Montering:

For at vi kan montere enheden korrekt er det vigtigt at vi har adgang til en glat, bærende væg i massivt materiale. Enheden kan ikke monteres på hule vægge, gips, træ, keramiske fliser, vægge med luftkamre, plastlag, porexpan og ujævne vægge (f.eks. mursten, groft puds mm.). Enheden skal monteres med de medfølgende metal rawlplugs.

App-styret fra din mobiltelefon: Efter installationen af din Drystone enhed, kan du nemt følge med i reduktionen af fugten i murværket ved hjælp af vores seneste mobil app ”Rising Damp”.

Appen er tilgængelig til både iPhone og Android telefoner.

Effekt og løbende fugtreduktion:

Du skal være opmærksom på at der kan forekomme afskalninger, luftlommer og salpeterudtræk i takt med at dine vægge tørrer op. Dette er helt normalt og er i de fleste tilfælde et tegn på at Drystone enheden virker som den skal.

Kontrolbesøg:

Er du ikke tilfreds, eller er du i tvivl om resultatet efter de 12 måneder fra monteringen er gået, tilbyder vi også et opfølgende kontrolbesøg, hvor vores Drystone montør kommer ud og foretager kontrolmålinger på fugtreduktionen i dine vægge. Da selve Drystone enheden kun måler fugtniveauet på væggen, i det område den er monteret, kan resultatet nemlig afvige i de omkringlæggende vægge. Et kontrolbesøg faktureres med et udrykningsgebyr på 1.400 kr. +99 kr. i miljøtillæg.

Kontrolbesøg kan bestilles bestilles pr. mail på info@nanostone.dk eller på telefon 42 36 66 66.

Ved monteringsbesøg og kontrolbesøg:

Bliver du forhindret på den pågældende dato, bedes du informere os hurtigst muligt. Afbud skal meldes minimum 48 timer før besøget. Afbud kan ske pr. mail på info@nanostone.dk eller på telefon 42 36 66 66.

 • Ved for sent afbud vil du blive faktureret 595 kr.
 • Udebliver du fra vores aftale og vi dermed kører forgæves, vil du blive faktureret 1.400 kr. plus 99 kr. i miljøtillæg
Produktbeskrivelse for facade

Det skal du sørge for

1. Der er adgang til arealet

2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.

2. Flytning af krukker, porcelæn m.v.: Såfremt du ikke har tilvalgt det som en del af din pakke, så har du selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra hvor opgaven skal udføres. Vi anbefaler altid en sikker afstand af 5-10 meter.

3. Utæt vandhane og slanger gennem huset: I tilfælde af, at du ikke har vandudtag udenfor, kan vi tage vand inde fra huset. Fx under vasken, i kælderen, bruseren. Hvis pakning er gammel kan den give en utæthed efterfølgende. Det kan ikke altid ses med det samme, da det kan være minimalt. Dette vil med tiden dryppe og det er derfor vigtigt at kunden selv er opmærksom på at stille en drypbakke under, hvis vandet evt. kan forårsage skade. Hvis hanen viser tegn på utæthed med det samme, hvor vi er på opgaven, så vil vi gøre opmærksom på det, hvis vi ser det og give besked på at du skal få det tætnet. Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Hvis der efter rens er problemer med din vandhane, så kan vi ikke holdes ansvarlige for dette. En normal vandhane, som er ny, tæt og sat korrekt op, vil ikke gå i stykker af at vi sætter en kobling og en vandslange på. Vi har dog set tilfælde på ældre vandhaner, som kan være utætte eller murværket er gammelt og ikke holder vandhanen. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

4. Flyt evt. møbler og planter som står i nærheden af hvor arbejdet skal udføres

Produktbeskrivelse for græspleje

Opmåling

Nanostone foretager opmåling via satellit foto og skraverer bedst muligt området, hvor det er vigtigt, at du ser på det skraveret areal om vi har fået alt med. Såfremt der er ekstra arealer udover det skraverede, som hænger sammen med det skraverede areal, så vil det blive renset og faktureret ud fra den sendte m2 pris.

Skulle der være langt flere m2 (+30%) end først antaget i ordrebekræftelsen, vil vores serviceteknikker kontakte dig og informere herom. Sørg derfor gerne at være ved telefonen, hvis du ikke er hjemme på udførselsdatoen.
Vi fakturerer som udgangspunkt ud fra tilbudsprisen og er der en opdatering (dvs. flere m2), så vil du enten modtage en faktura med den samlede opdaterede pris og alternativt forbeholder vi os retten til at efterfakturere for de ekstra m2 der måtte være tale om på en seperat faktura.

Dato og tidspunkt

Hos Nanostone får du et tilbud, som du modtager på e-mail, som du herefter skal bekræfte. Såfremt du ikke har e-mail og/eller foretrækker at godkende over telefonen, så vil vi acceptere dette ud fra en optaget samtale.

Når tilbuddet er bekræftet vil vores planlæggere arbejde på at finde en tid hurtigst muligt og ud fra de korrekte vejr forhold. Så snart, at dette er planlagt vil du modtage en sms senest 3 dage før.
Du behøver ikke være hjemme, når vi kommer, men vær gerne på telefonen, så vi kan afklare, hvis der er spørgsmål.
I tilfælde af dårligt vejr, der forhindrer udførsel på den pågældende dato, vil vi hurtigst muligt informere dig herom og finde en ny dato til dig.
Efter første besøg vil du modtage en samlet faktura for din valgte pakke. Har du valgt plus pakken vil du få et besøg yderligere og har du valgt Premium pakken vil du få to besøg yderligere.

Det skal du sørge for

1. Der er adgang til arealet.

2. Der er mulighed for parkering tæt på matriklen og vandforsyning.

3. Arealet af ryddet for diverse genstande og alle omkringliggende arealer indenfor 1 meter fra græsplænen.

4. Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at du selv sørger for, at fjerne eventuelle overskuds gødning som ved fejl er landet på dine fliser eller terrasse, da de kan efterlade misfarvning. Vi sørger altid for at blæse fliser og terrasser for overskuds produkt, men da det er lette produkter kan materialerne let blæse retur på terrasserne. Det er derfor dit eget ansvar, at sørge for at fjerne evt. overskuds produkter efter vores besøg. det kan fejes væk eller blæses væk uden problemer.

Særligt for webordre

1. Ved ordre bestilt gennem vores online formular til græspleje, gør vi opmærksom på at der foretages en tilmelding til en årlig abonnementsaftale, samt at abonnementsaftalen skal opsiges senest d. 31/12 i indeværende år, hvis den ønskes opsagt uden opsigelsesgebyr på 595 kr.

2. Efter bestillingen er foretaget, tjekker vi din adresse via luftfoto. Her opmåler vi din have via satellitbilleder fra bl.a. Google og Krak, for at sikre at du har angivet havens størrelse korrekt i formularen.

3. Skulle du have angivet en forkert størrelse, forbeholder vi os ret til at flytte dig til den korrekte pakke og pris.

4. Betaling finder sted efter første besøg. Nanostone har lov til at ændre pakke og pris på opgaven, efter en kontrolopmåling at mit græsareal.

Særlige bestemmelser, erstatningsansvar og indsigelser

1. Indsigelser til opgaven: Hvis der er nogen indsigelser til opgaven skal dette gøres senest 48 timer efter udført arbejde.
2. Størrelsen af bare pletter må max svarer til 5% af det samlede græsareal.
3. Nanostone sprøjter mod almindeligt ukrudt, men ikke mod:

 • Hekseringe. Vi kan med vores behandling ikke fjerne hekseringe. Dette er en svampesygdom, som du nogen gange ser som en ring i græsplænen. Her anbefaler vi at du hakker 2 områder i ringen på 20×20 cm og drejer feltet 180 grader, så sporet vender i forkert retning. Dette vil hjælpe dig til at bekæmpe problemet.
 • Rød tråd. Råd tråd er et svampeangreb, som giver nogle hvide spidser i græsset og senere bliver det rødt. Her skal du stoppe klipningen i 5 dage, sæt den herefter i højeste klippetrin og stille og roligt klip græsset ned over de næste 3 uger. Samtidig giv det noget kvælstof (gødning), som også hjælper.

3. Ved bestilling af vores græspakker tilmeldes du automatisk årlig service. Du kan afmelde den årlige service fra år til år, dog senest d. 31 december i indeværende år.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivning og skrivefejl – Betingelser er opdateret d. 22.4.2024